शेती / कृषी विभाग माहिती

शेती संबंधी उत्पादने

अ. नं.

क्षेत्र

हेक्टर

०१

पिकाखालील निव्वळ क्षेत्र

१२३८.३०

०२

गावाचे सरासरी पडीत क्षेत्र

८६.८८

०३

दुबार पिकाखालील क्षेत्र

१०२५.१५

०४

गवत पड व चराऊ कुरणे क्षेत्र

४२.०९

०५

खरीप पिकाखालील क्षेत्र

१३२२.७३

०६

रब्बी पिकाखालील क्षेत्र

१०६०.१५

०७

उन्हाळी पिकाखालील क्षेत्र

२४०साहित्य खरेदी व विक्री

अ. नं.

बाब

ठिकाण

अंतर

०१

भाजीपाला खरेदी व विक्री

मंचर

३५

०२

शेती संबंधी खते व औषधे

जांबूत

००

०३

शेती उत्पादानातील धान्ये / कडधान्ये विक्री

शिरूर

३५

०४

कांदा, बटाटा व इतर शेतीमाल विक्री

पुणे

८०

पर्जन्यमान

अ. नं.

मंडलाचे नाव

वर्ष

झालेला पाऊस मी. मी. मध्ये सरासरी

०१

टाकळी हाजी

२०१२

१७८

२०१३

५४८

२०१४

२५७

जमीनधारक खातेदार

० हे. ते १ हे.

सिमांत शेतकरी

५८५ खातेदार

१ हे. ते २ हे.

लघु शेतकरी

५१५ खातेदार

२ हे. पुढील शेतकरी

मोठे शेतकरी

३११ खातेदार

भूमीहीन शेतमजूर

-

०४३ कुटुंब

फळबाग लागवड क्षेत्र तपशील

अ. नं.

फळपिक

क्षेत्र हे.

०१

आंबा

२.१३

०२

डाळिंब

५७.५

०३

चिक्कू

१.६०

०४

कागदी लिंबू

.४०

०५

सीताफळ

.४०

ठिबक / तुषार सिंचनाखालील क्षेत्र तपशील

अ.नं.

प्रकार

सेट संख्या

क्षेत्र हेक्टर आर

०१

तुषार

००

००

०२

ठिबक

४५

६०

पीक पद्धती

खरीप

रब्बी

उन्हाळी

- बाजरी, मका, मुग, बटाटा, सोयाबीन, कांदा, ऊस

- ज्वारी, गहू, हरभरा, मका

- मका (वैरण)

जमिनीची सुपिकता निर्देशांक

बाब

निर्देशांक

सुपिकता पातळी

शेरा

नत्र

२.०९

भरपूर

११०

स्फुरद

१.२३

कमी

पालाश

२.१७

अती भरपूर


सूक्ष्म अन्नद्रव्ये कमतरतेचे प्रमाण

बाब

तपासलेले नमुने

कमतरता असलेले नमुने

टक्केवारी

तांबे

११०

-

लोह

११०

-

मँगनीज

११०

-

जस्त

११०

३४

-

खते व किटकनाशके पुरवठा बाबत

परवानाधारक दुकानसंख्या – ०५

उत्पादकता नियोजन

योजना

पिकाचे नाव

हंगाम

जात

प्रात्यक्षिक

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कार्यक्रम

हरभरा

रब्बी

विजय


शेतकरी बचत गट

अ.नं.

योजनेचे नाव

शेतकरी बचत गट संख्या

०१

आत्मा

१५


स्वंयसहाय्यता बचत गटाची माहिती

अ.नं.

बचत गटाचे नाव

एकुण सदस्य

बी. पी. एल.

अनु. जाती

इतर मागास

इतर

०१

जय हनुमान

१०

१०

-

-

१०

०२

स्वस्तिक

१०

१०कृषी विभागाकडून सांसद आदर्श ग्राम योजने अंतर्गत २०१४-२०१५ मध्ये दिलेले लाभ

अनुक्रमांक

लाभ दिलेल्या कामाची नावे

लाभार्थी संख्या

एकुण

रोटावेटर

१४

४,७८,४००

कांदा चाळ

०४

३,५०,०००

ठिबक सिंचन अनुदान

८९

२६,३२,८००

शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग (ऊस व्यवस्थापन)

०१

४६,०००

पॉली हाऊस

०२

७,२०,०००

छोटा ट्रॅक्टर

०१

१,२५,०००

चारा पिक प्रात्यक्षिक (१०० हे. मका बियाणे)

२२०

१,००,०००

रुंद सरी व रंभा पेरणी यंत्र

०४

१,७४,०००

पॉली हाऊस

०९

३२,४०,०००

१०

डाळ मिल

०१

७०,०००

११

पॅक हाऊस्

०१

२,००,०००


एकुण

३४६

८१,३६,२००उपबाजार जांबूत