जांबूत मधील कार्यालयांचे संपर्क

अ. नं.

कार्यालय

संपर्क

०१

ग्रामपंचायत, जांबूत

०२१३८ – २८९१०१

०२

विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटी, जांबूत

०२१३८ – २८९१२५

०३

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक

०२१३८ – २८९२९१

०४

जांबूत ग्रामीण पतसंस्था

०२१३८ – २८९१११

०५

संपदा नागरी पतसंस्था

०२१३८ – २८९१५०

०६

जि. प. प्राथ. शाळा, जांबूत

०२१३८ – २८९१२३

०७

जय मल्हार हायस्कूल, जांबूत

०२१३८ – २८९१०७

०८

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, टाकळी हाजी

०२१३८ – २२२२५१

०९

महा ई सेवा केंद्र

०२१३८ - २८९१५१


तालुक्यातील सहकारी कार्यालयांचे संपर्क

अ. नं.

कार्यालय

संपर्क

०१

सह्हायक निबंधक सहकारी संस्था

०२१३८ – २२२३३४

०२

एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प

०२१३८ – २२३७१२

०३

जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग

०२१३८ – २२२२१०

०४

घोडनदी दिवाणी व फौजदारी न्यायालय

०२१३८ – २२३२६५

०५

महाराष्ट्र राज्य मार्ग महामंडळ, शिरूर आगार

०२१३८ – २२२१३५

०२१३८ – २२२३०५

०६

वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय, शिरूर

०२१३८ – २२४१०३

०७

पशुसंवर्धन कार्यालय

०२१३८ – २२२०५४

०८

उपअभियंता BSNL शिरूर

०२१३८ – २२२१२०

०९

महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी उपविभाग, शिरूर

०२१३८ – २२२१६४

०२१३८ – २२२७८८

१०

सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, शिरूर

०२१३८ – २२२११९

११

जलसंपत्ती उपविभाग, शिरूर

०२१३८ – २८८००५

१२

दुय्यम निबंधक, शिरूर

०२१३८ – २२५७२३

१३

पोस्ट ऑफिस, शिरूर

०२१३८ – २२२१४१

१४

तालुका खरेदी विक्री संघ, शिरूर

०२१३८ – २२२२१६

१५

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शिरूर

०२१३८ – २२२१४०

१६

तहसिलदार कार्यालय, शिरूर

०२१३८ – २२२१४७

१७

पंचायत समिती, शिरूर

०२१३८ – २२२१२१

१८

ग्रामीण रुग्णालय, शिरूर

०२१३८ – २२४९०३

१९

अग्निशामक दल

०२१३८ – २२२३३४

२०

नगर भूमापन कार्यालय

०२१३८ – २२४१०४

२१

वनीकरण विभाग

०२१३८ – २२४३८६