इंदिरा आवास योजना पात्र लाभार्थी बाबत

संवर्ग

प्रतिक्षा यादी प्रमाणे पात्र लाभार्थी

पैकी लाभ मिळालेले लाभार्थी

पक्की घरे असलेले लाभार्थी

लाभ मिळणेबाकी लाभार्थी

अपात्र लाभार्थी

इतर

७०

६८

-

०२

०२

मागास

१०

०८

-

०२

०२

एकुण

८०

७६

-

०४

०४


मयत, परांगदा, मयत वारसा नाही, जागा नाही, इ. प्रकारचे लाभार्थी आहेत.