बँक

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा जांबूत

सहकारी संस्था व इतर संस्था

1. विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी

2. जांबूत ग्रामीण पतसंस्था

3. संपदा पतसंस्था


सहकारी संस्था व इतर संस्थांची माहीती
विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी सदस्य संख्या : १३

अ. नं.

सदस्याचे नाव

पद

०१

मारुती बाबुराव बदर

चेअरमन

०२

संजय विठोबा जोरी

व्हा. चेअरमन

०३

बाळासाहेब हरिभाऊ पठारे

सदस्य

०४

किसन भिमाजी म्हस्के

सदस्य

०५

बाळकृष्ण शंकर कड

सदस्य

०६

नाथा देवराम जोरी

सदस्य

०७

एकनाथ शाहभाऊ मेरगळ

सदस्य

०८

हरिभाऊ गंगाराम सरोदे

सदस्य

०९

रामदास सखाराम कोरडे

सदस्य

१०

दशरथ सोपान जगताप

सदस्य

११

कचर रंगनाथ गायकवाड

सदस्य

१२

सुजाता शंकर गाजरे

सदस्य

१३

संगीता निवृत्ती जोरी

सदस्य


विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी कर्मचारी

अ. नं.

सदस्याचे नाव

पद

०१

वायदंडे हेमंत गणेश

सचिव

०२

रोहिणी नितीन कणसे

क्लार्क