सामाजिक अर्थसहाय्य योजना लाभार्थी

एकुण – ५२ लाभार्थी

इंदिरा गांधी, श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी यादी.

अ. नं

लाभार्थींचे नाव

अ. नं.

लाभार्थींचे नाव

०१

ताराबाई भगवंत इसवे

०२

भगवंत विठोबा इसवे

०३

ठकाजी तुळशीराम नवले

०४

उषा अमृता जगताप

०५

तुळसाबाई विठ्ठल उपाले

०६

राधाबाई लहू मरेगळ

०७

बाळाबाई अर्जुन कड

०८

मनिषा राजेंद्र पळसकर

०९

नामदेव बटाव जाधव

१०

लक्ष्मी नामदेव जाधव

११

किसन भिमाजी वाघ

१२

रंजना पोपट जोरी

१३

बदामबाई रामदास जोरी

१४

उषा रमेश रणदिवे

१५

रतनबाई राम रणसिंग

१६

सखुबाई काशिनाथ खामकर

१७

रखमाबाई काशिनाथ पवार

१८

कमलाबाई रमेश शेटे

१९

सुंदराबाई कुशाभाऊ थोरात

२०

महादु यशवंत जोरी

२१

सिताबाई सोनबा सिस्टार

२२

सुनिता सुरेश कड

२३

पेरुबाई रभाजी शेलार

२४

दत्तू विठोबा इसवे

२५

गंगुबाई मनाजी गोसावी

२६

लताबाई बाळकृष्ण असलेकर

२७

अर्चना दौलत गाजरे

२८

मच्छिंद्र नरहरी थोरात

२९

मंदा सुदाम थोरात

३०

सुशिला बाळू वाघचौरे

३१

राणू रामभाऊ जोरी

३२

सखाराम नाना सरोदे

३३

हरणबाई सखाराम सरोदे

३४

मनिषा बाजीराव पाचर्णे

३५

कल्पना बन्सी पानगे

३६

राजेंद्र शंकर थोरात

३७

संगीता जयसिंग सरोदे

३८

आशाबाई गणपत गाजरे

३९

जमुना पांडुरंग गोसावी

४०

सुरैय्या हमीद पठाण

४१

दौलत मारुती गाजरे

४२

लक्ष्मण गोविंद थोरात

४३

यशवंत महादु मेरगळ

४४

तुकाराम शिवराम जोरी

४५

चंद्रभागा शंकर पळसकर

४६

सदाशिव खंडू पवार

४७

महादेव विठोबा चौधरी

४८

हिराबाई महादु रणसिंग

४९

विठाबाई किसन मेरगळ

५०

विठाबाई बबन रणसिंग

५१

मधुकर विश्वनाथ असलेकर

५२

बानो साहेब खॉ मोमीन